ชุ่มศรี ส.; ไชยมงคล น.; สนั่นเรืองศักดิ์ ศ. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 35–46, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49551. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.