ไชยมงคล น.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ขวัญสำราญ ว. พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 3, p. 14–28, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49742. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.