จิ๋วพัฒนกุล ย.; ทับแก้ว ฐ. การพัฒนาแนวทางการลดความขัดแย้งในครอบครัวเพื่อป้องกันการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 15–27, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49752. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.