ธนเจริญชนันชัย ร.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรผู้ป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 28–38, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49754. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.