หะยีเซะ ว.; หวังสวัสดิ์ ธ.; ไชยมงคล น. ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 39–51, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49756. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.