ดีนวนพะเนา ส.; คุณทรงเกียรติ ว.; ด้วงแพง ส. ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 52–64, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/49757. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.