เตชะมา ช.; กังใจ ว.; จูลเมตต์ พ. ผลของโปรแกมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 1–14, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50262. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.