นาร่อง ท.; ศุภศรี พ.; ศิริอรุณรัตน์ ส. ผลของโปรแกมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 15–26, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50267. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.