แสงอินทร์ ศ. การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 27–38, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50330. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.