นาคศิลา ว.; จันทร์ประเสริฐ ส.; ลีลัคนาวีระ ย. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 61–72, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50373. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.