ช้างแก้ว ว.; ลิลา ส.; วงษ์นาม ไ.; จันทร์ประเสริฐ ส. โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับประสิทธิผลการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 73–89, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/50391. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.