นิลสุ จ.; ทาโต ร. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองโดยการสนับสนุนจากเพื่อนต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 1–13, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51237. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.