กรุงไกรเพชร น. กินอย่างฉลาด ขยับอย่างกระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงมะเร็ง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 24–35, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51243. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.