หมื่นสกุล ส.; คุณทรงเกียรติ ว.; ดีนาน อ. ผลของการให้โปรแกรมอบอุ่นร่างกายต่ออุณหภูมิแกนและอาการหนาวสั่นในหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึกด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 4, p. 62–73, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51466. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.