อินถา ณ.; คุณทรงเกียรติ ว.; ดีนาน อ. ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้ป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 13–26, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51478. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.