สุวรรณสุจริต ต.; ศุภศรี พ. อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 27–37, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51481. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.