ชัชเวช ว.; สมพร จ.; กฤษเจริญ ส. การมีส่วนร่วมของผู้ชายเมื่อมีการยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 56–68, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51626. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.