ส่งวัฒนา ป.; อุปนิสากร ส.; แซ่เซี้ย ว. เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดดำในผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการนวดกดจุดฝ่าเท้าและการใช้เครื่องบีบไล่เลือดเป็นจังหวะ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 26–36, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51720. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.