บินโฮเซ็น ว.; แจ่มกระจ่าง ท. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 65–79, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51896. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.