พูลทวี พ. พยาบาลกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 4, p. 1–9, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51903. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.