นิลศิริ ป.; อัศวชัยสุวิกรม ว.; หอมสินธุ์ พ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 4, p. 10–20, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51916. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.