กิตติพีรชล ป.; อัศวชัยสุวิกรม ว.; จันทร์ประเสริฐ ส. ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 4, p. 21–32, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51923. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.