ฆวีวงค์ น.; ศรีสุริยเวศน์ ร.; หอมสินธุ์ พ. ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสุขภาพด้านเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชนในจังหวัดระยอง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 20, n. 4, p. 33–45, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/51930. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.