ยืนยง ศ.; รักไทย น. ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 67–82, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52090. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.