หลิ่มวิรัตน์ อ.; บารมี จ. ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์เมื่อได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนเพื่อการผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลอินทร์บุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 96–106, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52117. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.