เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; กังใจ ว.; ปทุมารักษ์ น. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 107–118, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52173. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.