สุวรรณมณี ว.; พงศ์จตุรวิทย์ ย.; ไชยมงคล น. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 19, n. 5, p. 73–85, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52416. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.