สร้อยทอง ส.; มูลเมือง น.; จันทร์ประเสริฐ ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 19, n. 5, p. 100–113, 2016. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/52434. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.