ครองยุทธ ส. การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันของผู้ป่วยไอ ซี ยู (Managing of Delirium in ICU patients). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 23, n. 4, p. 89–99, 2015. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/65212. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.