จิ๋วพัฒนกุล ย.; เพ็ชรร่วง น. การป้องกันการสูบบุหรี่ในเยาวชน: มุมมองของครอบครัว Youth’s Smoking Preventions: Family’s View. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 42–50, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74176. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.