ชีวานนท์ ณ. อุบัติเหตุในเด็ก: สถานการณ์ และแนวทางการป้องกัน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 1–12, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74896. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.