จันทวาส ค.; ทูลศิริ ช.; รัตนากรีฑากุล ส. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัว ของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 3, p. 83–93, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/74923. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.