อ่อนละออ ส.; กลั่นกลิ่น พ.; เอื้ออำนวย ม. ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 32–42, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82401. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.