คุณทรงเกียรติ ว. การตายดีตามการรับรู้ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยภาวะวิกฤต. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 4, p. 89–100, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82457. Acesso em: 22 ก.พ. 2024.