บุญงาม ล.; ทูลศิริ ช.; จันทร์ประเสริฐ ส. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรี กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี*. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 82–94, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/84174. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.