น้ำดอกไม้ ส.; วัชรสินธุ์ จ.; เดียวอิศเรศ ว. ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วย ต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 27–38, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87575. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.