คล้ายหงษ์ ว.; จิตรมนตรี น.; วิโรจน์รัตน์ ว. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างถูกต้องสม่ำเสมอของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 65–75, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87584. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.