ไสวดี เ.; ทูลศิริ ช.; หอมสินธุ์ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 24, n. 1, p. 89–101, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/87596. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.