โสโสม บ. การคำนึงเรื่องเพศสภาพ: สมรรถนะที่สำคัญสำหรับการศึกษาพยาบาล Gender-Perspective Concerning: Essential Competence for Nursing Education. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 1–8, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96506. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.