คงวัฒนานนท์ พ. ประสบการณ์การสูบบุหรี่ของหญิงวัยรุ่นตอนปลาย: กรณีศึกษานักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา Late Adolescent Females’ Smoking Experiences: A Case Study of Health Science Students in a University. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 9–18, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96519. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.