ชำนาญช่าง ส.; รัตนกรีฑากุล ส.; จันทร์ประเสริฐ ส. สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพและการปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ของพยาบาลในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เขตพื้นที่ตะวันออก (Health Promoting Competencies and Performances of Nurses in Primary Care Unit, the Eastern Region). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 19–30, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96526. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.