ปัญญารัตนโชติ จ.; ทูลศิริ ช.; รัตนกรีฑากุล ส. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Factors Predicting Preventive Behaviors for Overweight among Primary School Students in Samut Songkhram Municipality School). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 43–56, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96541. Acesso em: 21 ก.พ. 2024.