แจ่มนิยม อ.; กรุงไกรเพชร น.; จันทร์ประเสริฐ ส. ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ของผู้ต้องขังชายเรือนจำ เขต 7 (FACTORS PREDICTING INTENTION TO VOLUNTARY HIV SCREENING TEST AMONG MALE PRISONERS IN PRISON SEVENTH TERRITORY). วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 57–68, 2017. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/96552. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.