หาญณรงค์ อัมภากร, ทูลศิริ ชนัญชิดาดุษฎี, และ รัตนากรีฑากุล สมสมัย. 2017. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (3):52-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/101426.