วชิรธนากร ชุลีพร, และ จุลนวล ปุณยนุช. 2017. “ความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดทางนรีเวช: Information Needs and Received in Preoperative Patients for Gynecologic Surgery”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (4):51-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/103921.