อารีเอื้อ อภิชญา, ลีทองดี สงครามชัย, และ ยนต์ตระกูล สุนทร. 2017. “รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง:กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์: A Model for Quality of Care Improvement for Chronically Ill Patients’ Services: A Case Study for Pediatric Thalassemia Clinic in Kalasin Hospital”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (4):42-50. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109896.