ถนัดวณิชย์ ยุพิน, และ ดำนงค์ นนทกร. 2017. “ความชอบของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งในระยะลุกลามเกี่ยวกับคุณลักษณะของพยาบาลในการดูแลแบบประคับประคอง*: Nurse-Characteristics Preferences of Older Adult Patients With Advanced Cancer in Palliative Care”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (4):70-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109966.