คุณทรงเกียรติ วัลภา. 2017. “การพยาบาลเพื่อการตายดีที่บ้านตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ*: Good Death Nursing Care at Home As Perceived by the Nurses in a Primary Care Unit”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 25 (4):84-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/109968.