พลพิพัฒน์พงศ์ สุธิดา, ไชยมงคล นุจรี, และ วัฒนสินธุ์ ดวงใจ. 2018. “ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1):40-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153296.