นิมิตรอานันท์ นงพิมล, รุจนเวช ศศิธร, และ โพธิ์ชนะพันธุ์ สมคิด. 2018. “ผลลัพธ์ของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับครูกลุ่มเสี่ยงโรคข้อเข่าเสื่อม ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (1):50-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/153310.